Blog uit Duffel

22 december 2011

La Révolution Française ( deel 13 - Terreur )


 In deel 13 geven we een beeld van de dictatoriale macht die uitgaat van het Comité de Salut public met Robespierre als sterke man.
Onder druk van Hébert wordt de «loi des suspects » gestemd die een loopje neemt met de individuele vrijheid, zoals beschreven in de Constitution,  en een aanloop is naar een periode van terreur met de déchristianisation, het proces van Marie Antoinette en de eliminatie van de Girondins als niet de eerste maar ook niet de laatste uitwassen van de Revolutie .

De Franse Revolutie - Index -
http://dirkdrubbel.blogspot.com/2011/12/la-revolution-francaise-index.html


De aanloop


- Loi des suspects

Jacques Réné Hébert
(1754-1794)
- Hébert en de Hebertisten voeren de druk op bij het Comité de Salut public. Wanneer op 5 september 1793 bekend wordt dat Toulon zijn haven heeft opengesteld voor de Engelsen eist hij de wettelijke terreur met de woorden : « Législateurs, placez la Terreur à l'ordre du jour »
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Ren%C3%A9_H%C3%A9bert
Jean-Jacques Cambaceres
- Op 17 september 1793 stemt de Convention, op voorstel van Merlin de Douai en Cambacérès de «loi des suspects»
 • « Sont réputés suspects.
 • « Ceux qui par leur conduite, leurs relations, leurs propos ou leurs écrits se sont montrés partisans de la tyrannie, du fédéralisme, et ennemis de la liberté.
 • « ceux qui ne pourront justifier de leurs moyens d'existence et de l'acquit de leurs devoirs civiques;
 • « ceux qui n'auront pu obtenir de certificat de civisme;
 • « les ci-devant nobles qui n'ont pas constamment manifesté leur attachement à la Révolution;
 • « les émigrés, même s'ils sont rentrés;
 • « les prévenus de délits, même acquittés
m.a.w. de wet was een afbraak van individuele vrijheid en maakte plaats voor een «revolutionaire paranoia».
Men schat dat 200.000 mensen werden aangehouden. Wegens de overbevolking van de gevangenissen werd een langdurige straf vaak omgezet in de doodstraf.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques-R%C3%A9gis_de_Cambac%C3%A9r%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe-Antoine_Merlin_de_Douai


- Op 30 september 1793 werd een wet gestemd (loi du maximum général) waarbij de salarissen werden vastgesteld op die van 1790 + 30%. Ze werden bovendien uitbetaald in assignaten die voortdurend in waarde daalden.


- Déchristianisation

- De vernietiging van de godsdienst, zijn erediensten en zijn gebouwen is een proces dat op gang werd gebracht door de aanhangers van Hébert met de steun van de commune de Paris.
(*) De Hébertistes waren sterk vertegenwoordigd in de Commune met Pache als maire, Chaumette als procureur-syndic en Hébert als substituut. In het Comité de Salut public waren ze vertegenwoordigd door Collot d´Herbois en Billaud-Varenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Nicolas_Pache
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Gaspard_Chaumette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Collot_d'Herbois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Nicolas_Billaud-Varenne


Joseph Fouché
- Fouché de représentant en mission in het departement Nièvre, laat op 23 september  1793 decreteren dat de priesters moeten huwen of een kind adopteren, laat kruisbeelden vernietigen en laat op de poorten van kerkhoven het opschrift aanbrengen : " la mort est un sommeil éternel" met het oogmerk het geloof in het hiernamaals te ontkrachten.-
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fouch%C3%A9 


- Op 5 oktober 1793 wordt de calendrier républicain ingevoerd, waarbij de dagen niet langer de naam van een heilige kregen, maar namen van planten, dieren of voorwerpen. Het eerste jaar «l´An I» begon op 22 september 1792, de dag waarop de republiek werd gesticht, en bestond uit 12 maanden van 30 dagen plus 5 bijkomende dagen die de «sans-culottides» werden genoemd.(*)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Calendrier_r%C3%A9publicain/Y1Decimaal uurwerk

(*) Een dag werd ingedeeld in 10 uren van 100 minuten elk bestaande uit 10 seconden. Het nieuwe uurstelsel werd, wegens veel kritiek, niet toegepast.
http://sylviedamagnez.canalblog.com/archives/2013/10/19/28211214.htmlKerk Saint-Martin te
Ivry-la-Bataille
- Op 6 november 1793 verklaart Lalloy, Montagnard en  voorzitter van de Convention «...il ne veut de culte que celui de la Raison ; il n'en prescrit pas d'autre, et ce sera désormais la religion nationale. »
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Antoine_Lalloy- Tijdens civiele doopfeesten werden namen gegeven zoals o.a. Haricot Vidal, Endive Pagès, Absinthe Jalabert ...

Chaumette de procureur-syndic (*) van de Commune de Paris liet zijn doopnamen Pierre-Gaspard wijzigen in Anaxagoras.
(*) De procureur-syndic vertegenwoordigt de uitvoerende macht op het niveau van het département, de commune of district .

- Op 10 november 1793 werd in de Notre Dame de Paris het feest van de vrijheid « fête de la liberté» gevierd, georganiseerd door de Hébertist Chaumette. Het feest betekende de radicalisering van de cultus van de Rede (*) « culte de la Raison» waarbij veel kerken, waaronder ook de Notre Dame, werden getransformeerd  in «temple de la Raison». 
Op 24 november 1793 werden de kerken in Parijs door de commune de Paris gesloten en de katholieke cultus verboden. De doorbraak van de cultus in de rest van het land hing min of meer af van de duidelijke aanwezigheid van «réfractaires».

(*) De «culte de la Raison» spruit voort uit het atheïsme en naturalisme van Diderot, waarin Hébert zijn inspiratie vond.  Het atheïsme is een leer die in God een belemmering van de vrijheid ziet, en het naturalisme is een leer die alles verklaart door natuurlijke krachten en de geestelijke beginselen afwijst. De cultus wou een uiting zijn van de ideeën van de Verlichting.
- De feesten van de vrijheid gingen gepaard met carnavaleske (*)optochten, plundering van kerken en ceremonies ter ere van de martelaars van de Revolutie. 
(*) De kerkelijke gewaden werden gebruikt tijdens carnavaleske optochten om de kerkelijke ritus te ridiculiseren. Kerken en graftomben werden geplunderd. Kerktorens weden neergehaald onder voorwendsel dat ze door hun dominantie inbreuk pleegden op het principe van gelijkheid.
Uit die tijd stamt de uitroep: "A bas la calotte" , (calotte = kap van de geestelijke) 


- Robespierre haatte de door de Hébertistes gevoerde campagne omdat hij inzag dat de campagne niet leidde naar een socialisering van bezit en personen en hogere morele waarden maar dreigde uit te monden in anarchie en zelfverrijking.

- Danton en Robespierre, die geen voorstander waren van die maskerades, laten op 8 december 1793 een wet stemmen die de vrijheid van cultus verzekert. Onder druk van de Hébertisten werd de wet niet toegepast.

Plundering van de koningsgraven
in de Crypte van de basiliek
 te Saint-Denis
- Op 1 augustus 1793 reeds had de Convention, na het rapport van het Comité de Salut public, een decreet gestemd dat de graven en de mausoleums van de koningen uit het Ancien Régime vernietigd zouden worden op 10 augustus 1793.
« Les tombeaux et mausolées des ci-devant rois, élevés dans l'église de Saint-Denis, dans les temples et autres lieux, dans toute l'étendue de la république, seront détruits le 10 août prochain.»
(*) ci-devant betekent « een aanhanger van het Ancien Régime»


http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http://www.1789-1815.com/1793_08_01.htm&title=D%C3%A9crets%20du%201er%20ao%C3%BBt%201793


Proces van Marie-Antoinette


- Vluchtplannen

Marie-Antoinette
- Marie -Antoinette verblijft met haar schoonzuster Elisabeth de France, haar dochter Marie-Thérèse, Dame de France  en haar zoon Louis de dauphin in de Temple.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Antoinette_d%27Autriche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se_de_France_(1778-1851)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_XVII


- In maart 1793 beramen Toulan en Lepitre, beiden lid van de Commune de Paris en belast met de bewaking van de koninklijke familie in de Temple, een ontvluchtingsplan met de generaal François Jarjayes, die voor het geld zorgt, om de koninklijke familie, vermomd met officiersuniformen, buiten te smokkelen en te vluchten via Normandië naar Engeland. Toulan (*) wordt verraden en het plan mislukt,
Hébert laat hierop de Temple uitkammen en alle souvenirs van de gevangenen aanslaan.

(*) Toulan wordt aangehouden maar slaagt erin te vluchten en onder te duiken onder een valse naam. Hij wordt echter ontdekt en terechtgesteld.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Adrien_Toulan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Augustin_Regnier_deToulan _Jarjayes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Fran%C3%A7ois_Lepitre


Baron de Batz
- Baron de Batz een excentrieke financier en fervent royalist tracht met Michonis, lid van de Commune de Paris en Cortey , kapitein van de Garde nationale de koninklijke familie te bevrijden. Wanneer de commune gealarmeerd wordt door een anonieme brief van Tison, (*) wordt de schoenmaker Simon, lid van de commune naar de Temple gestuurd om Michonis van zijn taak te ontheffen en hem te sommeren naar het Hôtel de ville te komen. Het plan wordt afgevoerd.
(*) Tison was één van de spionnen die de commune in de Temple had geplaatst. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Batz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Michonis

- Op 1 juli 1793 beslist het Comité de Salut public, naar aanleiding van het gerucht dat Marie-Antoinette haar zoon Louis als koning zou bejegenen, dat het kind van zijn moeder wordt gescheiden en toevertrouwd aan Simon, een schoenlapper door Chaumette als onderwijzer benoemd.  
De dauphin zal vanaf dan in de verdieping lager verblijven, de verdieping waar Louis XVI ook een tijd in afzondering verbleef.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Simon_(1736-1794)

- Baron de Batz looft 1 miljoen £ uit aan hem die de koningin kan bevrijden.
Op 28 augustus 1793 kan Gonsse de Rougeville, een royalist met opnieuw de hulp van Michonis in de vertrekken van Marie-Antoinette komen waarbij hij haar een anjer (*) toewerpt waarin een briefje verstopt zit met een boodschap «J'ai des hommes et de l'argent» .
Marie-Antoinette antwoordt via een omgekochte bewaker Jean Gilbert : «Je suis gardée à vue, je ne parle à personne, je me fie à vous, je viendrai».
(*) De opgezette  ontsnappingspoging wordt daarom het « complot de l´oeillet » genoemd.

De ontsnapping wordt, met medeweten van de conciërge Richard, gepland in de nacht van 2 op 3 september 1793, maar op het laatste moment weigert Jean Gilbert (*) mee te werken en brengt het complot uit.
Gonnsse de Rougeville kan ontkomen maar Michonis wordt aangehouden en is één van de 54 «chemises rouges » die op 17 juni 1794 worden terechtgesteld.

(*) Er blijven veel vraagtekens bij die operatie: zo is er enkel de getuigenis van de Rougeville over de ontmoeting op 28 augustus 1793. De rol van Michonis en Jean Gilbert blijven onduidelijk. Wou Jean Gilbert meer geld of kreeg hij angst voor de gevolgen? 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Gonsse_de_Rougeville


- Na al deze gebeurtenissen wordt het regime van Marie-Antoinette  verstrengd en wordt ze  opgesloten in de conciergerie.- Het proces

 - Op 3 october 1793 laat Billaud-Varenne in naam van het Comité de Salut public aan Fouquier-Tinville het bevel geven de aanklacht tegen Marie-Antoinette te openen. 

Pierre Chaumette
- De burgemeester van Parijs Pache, de procureur Chaumette en zijn substituut Hébert laten, met hulp van Simon, de dauphin, zeven jaar oud, een verklaring ondertekenen waarin hij Marie-Antoinette en Elisabeth de France beschuldigt hem te hebben onteerd.

- Dezelfde verklaring trachten ze, nu met David,  te verkrijgen van Marie-Thérèse, Dame de France  maar die weigert verontwaardigd.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Louis_David


- Op 14 october 1793 verschijnt Marie-Antoinette voor het Tribunal révolutionnaire voorgezeten door Herman en met Fouquier-Tinville als openbaar aanklager. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martial_Joseph_Armand_Herman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Fouquier-Tinville

- Wanneer haar naam gevraagd wordt noemt ze zichzelf  «Marie-Antoinette de Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet, ci-devant roi des Français.»

 • De aanklachten
... dag 1 : 14 october 1793

Laurent Lecointre
- Lecointre, getuigt over het vertrappelen van de tricolore cocarde op 1 oktober 1789 door officieren van het Régiment de Flandres in het bijzijn van Marie-Antoinette.

- Hébert haalt de getuigenis van de dauphin aan betreffende de onterende handelingen, waarop Marie-Antoinette zich niet verwaardigt te antwoorden. Wanneer een lid van de jury een antwoord vraagt zegt ze met luide stem : « Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature se refuse à répondre à une pareille question faite à une mère ... J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici.»
- De gewezen burgemeester Bailly, één van de gevangengezette Girondins, heeft het enkel over zichzelf en de gebeurtenissen op het champ de Mars op 17 juli 1791.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Sylvain_Bailly

- Wanneer Herman haar ondervraagt over Varennes bevestigt ze dat Axel von Fernsen de berline bezorgde voor de reis. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Axel_von_Fersen_le_Jeune


- Een zekere Millot, een knecht, verklaart gehoord te hebben dat Marie-Antoinette aan de comte de Coigny bevestigde 100 miljoen pond te hebben bezorgd aan haar broer Leopold II, keizer van het HRR.
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Henri_de_Franquetot_de_Coigny

- Labenette, journalist bij «l´Orateur du peuple» verklaart dat Marie-Antoinette drie huurmoordenaars op hem had afgestuurd.

- Richard de concierge van de Temple en de gendarme Jean Gilbert komen getuigen over het «complot de l´oeillet» . Enkel Gilbert benadrukt de verstandhouding tussen Marie-Antoinette en Michonis.


... dag 2 : 15 october 1793

- De admiraal Charles Henri d´Estaing, overtuigd revolutionair, die als commandant van de Garde nationale van Versailles de oproerlingen liet begaan op 5-6 oktober 1789, had klachten over Marie-Antoinette maar getuigde niettemin over haar koelbloedige houding tijdens de oktoberdagen van 1789.

- Een gebrodeerde «Sacré-Coeur» (*) gevonden in haar karige bezittingen wordt door   Fouquier-Tinville uitgelegd als kenmerkend voor contrarevolutionairen.
 (*) Een Sacré-Coeur was inderdaad het embleem van de opstandelingen in de Vendée.

 De gewezen minister van oorlog de la Tour du Pin, pas zelf aangehouden, verklaart dat Marie-Antoinette niets te maken had met het bloedbad te Nancy op 31 augustus 1790, na de muiterij aldaar.
de la Tour du Pin
-
Hij geeft wel toe dat Marie-Antoinette hem ondervraagd had over de exacte toestand van het leger, hetgeen het voor iedereen duidelijk maakte dat die informatie bestemd was voor haar broer, de toenmalige keizer van het HRR.
Dufriche-Valazé, één van de aangehouden Girodins, bevestigt de afgedwongen verklaring.

  http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fr%C3%A9d%C3%A9ric_de_La_Tour_du_Pin_Gouvernet
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_%C3%89l%C3%A9onor_Dufriche-Valaz%C3%A9

Er volgen nog vragen over de buitensporige uitgaven van het Hof, over een vermeende geheime verstandhouding met Bailly en la Fayette bij de vlucht naar Varennes, ....

 • De verdediging 
Tronson du Coudray
- Marie-Antoinette wordt verdedigd door Tronson-Ducoudray en Chauveau-Lagarde.
 - De advocaten krijgen een kwartier om hun verdediging voor te bereiden.
Tronson-du Coudray behandelt de aanklachten van medeplichtigheid met binnenlandse vijanden terwijl Chauveau-Lagarde haar moet verdedigen voor medeplichtigheid met de buitenlandse vijanden. De laatste voert aan dat de bewijslast quasi nihil (*) en bijna ridicuul is. Ze worden beiden aangehouden bij het verlaten van de zaal, maar komen later vrij.
(*) In tegenstelling tot het proces van Louis XVI zijn er geen stukken die de aanklacht kunnen staven. Bij gebrek aan bewijs wordt ze onder meer beschuldigd Louis XVI te hebben aangezet tot verraad. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Fran%C3%A7ois_Chauveau-Lagarde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Alexandre_Tronsson


 •  Requisitoir en verdict


Martial Herman
- Herman,  houdt een heftig requisitoir (*) waarna de jury in beraad gaat.
Er worden aan de jury vier vragen voorgelegd :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Martial_Joseph_Armand_Herman

« 1. Est-il constant qu’il ait existé des manœuvres et des intelligences avec les puissances étrangères et autres ennemis extérieurs de la République, lesdites manœuvres et des intelligences tendant à leur fournir des secours en argent, à leur donner l’entrée du territoire français et à leur faciliter le progrès de leurs armes ?

2. Marie-Antoinette d’Autriche (…) est-elle convaincue d’avoir coopéré à ces manœuvres et d’avoir entretenu ces intelligences ?

3. Est-il constant qu’il ait existé un complot et une conspiration tendant à allumer la guerre civile à l’intérieur de la République ?

4. Marie-Antoinette est-elle convaincue d’avoir participé à ce complot et à cette conspiration ? »

- Na één uur komt de jury met haar verdict en verklaart Marie-Antoinette schuldig voor alle aanklachten.

- Fouquier-Tinville vordert de doodstraf en Herman spreekt, na beraadslaging met de jury, de doodstraf uit.
(*) Men zou verwachten dat de openbare aanklager Fouquier-Tinville en niet de voorzitter Herman een requisitoir houdt ? 

Afscheidsbriefje van Marie-Antoinette- Terug in haar cel schrijft Marie-Antoinette een brief naar haar schoonzuster Elisabeth de France. Voor haar kinderen schrijft ze enkele woorden in haar gebedenboek.

 • De terechtstelling 

- Marie-Antoinette werd op 16 oktober 1793 op de place de la Révolution terechtgesteld. Ze was 28 jaar jong.
Ze werd begraven op de begraafplaats la Madeleine.
- Besluit

- Marie-Antoinette heeft in haar rol als koningin de verkeerde keuzes gemaakt. Ze liet zich beïnvloeden door buitenlanders  von Fersen en Mercy-Argenteau maar speelde dubbelspel met hen die de Monarchie constitutionnelle voorstonden zoals Mirabeau, la Fayette , Bernave e.a.
 - Men zou kunnen stellen dat zonder Marie-Antoinette de republiek er waarschijnlijk niet gekomen was. 


Het einde van de Girondins


- Op 24 oktober 1793 start het proces van de Girondins (*) voor het Tribunal révolutionnaire met Herman als voorzitter en Fouquier -Tinville als openbaar aanklager.
(*) Tijdens het proces verblijft Danton met zijn nieuwe echtgenote in zijn buitenverblijf te Arcis-sur-Aube. Om de confrontatie met de veroordeling van vroegere bondgenoten uit de weg te gaan?

Jean-Baptiste Amar
- De akte van inbeschuldigingstelling werd opgemaakt door Amar, lid van het Comité de Sûreté générale.
- In zijn requisitoir schildert Fouquier-Tinville de Girondins af als royalisten, vijanden van Parijs en betaald door Engeland.

- Er zijn enkel  getuigen à charge opgeroepen : Pache, Hébert, Chaumette,Leonard Bourdon, Chabot ... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Chabot
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onard_Bourdon
- Na drie dagen van debatteren beslist de Convention, op aandringen van Hébert en Chaumette, om de debatten te sluiten.  


Pierre -Antoine Antonelle
- Op 30 oktober 1793 deelt Antonelle, voorzitter van de jury, het verdict (*) van de jury mee: alle beschuldigden worden veroordeeld tot de doodstraf.Camille Desmoulins
(*) Bij het horen van het verdict zou Desmoulins, die in mei 1793 op aandringen van Robespierre een smaadschrift tegen de Girondins had gepubliceerd , wroeging hebben gekregen en zou uitgeroepen hebben :  « Ah ! Malheureux, c’est moi, c’est mon Histoire des Brissotins qui les tue ! Et ils meurent républicains ! »

http://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Desmoulins
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Antoine_Antonelle

- Bij het aanhoren van het verdict pleegt Dufriche-Valazé zelfmoord door zich met een stiletto in de borst te steken.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_%C3%89l%C3%A9onor_Dufriche-Valaz%C3%A9


- Er werden 21 mannen waaronder de Brissot, Vergniaud, Sillery, Fauchet,Gensonné, Lasource, Lehardy, Ducos ......Viger op 31 october 1793 terechtgesteld.(*)

(*) Brissot, Gensonné, lasource, Lehardy, Vergniaud behoorden tot de Girondins die op 2 juni 1793 werden afgezet en onder huisarrest geplaatst. 
Ducos was die dag de dans ontsnapt maar werd enkele dagen later aangehouden omdat hij kritiek uitte op de gebeurtenissen.
Verschillende Girondins zoals Barbaroux, Buzot, Chambon, Grangeneuve, Guadet, Lanjuinais, Lesage, Louvet, Lidon,Pétion en Salles waren gevlucht en poogden in de provincies opstanden te organiseren.
Birotteau was eveneens gevlucht maar werd opgepakt en op 24 oktober 1793 onthoofd.
Vergniaud had vergif bij, maar verkoos zich te laten onthoofden.
 Fauchet en Sillery bekeerden zich opnieuw tot het katholicisme en kregen de absolutie van abbé Emery.
Sillery, een représentant en mission naar de legers van Dumouriez, werd op 5 april 1793 aangehouden op beschuldiging van samenzwering met deze laatste. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Pierre_Brissot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Victurnien_Vergniaud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Alexis_Br%C3%BBlart
http://les.guillotines.free.fr/brulart%20de%20genlis%20charles%20alexis.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Fauchet_(1744-1793)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Ducos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louis-Fran%C3%A7ois-S%C3%A9bastien_Viger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques-Andr%C3%A9_%C3%89mery


Liquidatie van de eerste revolutionairs ?


- Philippe Égalité  wordt, na de desertie van zijn zoon, de duc de Chartres met Dumouriez, verdacht in de ogen van de Montagnards en wordt, ondanks de afwezigheid van enig bewijs op 6 november 1793 terechtgesteld.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe-%C3%89galit%C3%A9


Manon Roland,
madame Roland
 met girondijns kapje
(1754-1793)

Op 8 november 1793 werd Manon Roland (*), die in tegenstelling met haar echtgenoot Roland en minnaar Buzot niet wou vluchten, onthoofd. Beroemd zijn haar laatste woorden bij het bestijgen van het schavot : "Oh Liberté, que de crimes commet-on en ton nom !"

(*) Manon Roland baatte eind 1791 een salon uit waar  veel invloedrijke  politici zoals Pétion, Brissot, Robespierre ... over de vloer kwamen en bouwde alzo een netwerk uit. Ze was de voornaamste raadgever van haar man en het was dank zij haar netwerk dat hij tot minister werd benoemd. Ze redigeerde voor hem zijn brief aan Louis XVI, met het verzoek van zijn veto af te zien, hetgeen leidde tot het ontslag van Jean-Marie Roland. In 1792 lag ze mee aan de basis van de afsplitsing van de gematigdere Girondins  van de Jacobins.
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_Roland

- Wanneer Jean Marie Roland op 10 november 1793 de dood van zijn echtgenote verneemt pleegt hij zelfmoord.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Marie_Roland


- Bailly, de eerste burgemeester van Parijs , werd verweten op 17 juli 1791 de «loi martiale» te hebben afgekondigd, hetgeen de ordetroepen toeliet met scherp te schieten met 500 doden als gevolg.
Hij werd in juli 1793 aangehouden en toen hij op het proces van Marie-Antoinette niet tegen haar getuigde, tekende hij zijn doodvonnis (*) dat werd voltrokken op 12 november 1793.
(*) Voor de terechtstelling werd de guillotine symbolisch verplaatst aan de rand van het champ de Mars, waar de troepen op de menigte hadden gevuurd op 17 juli 1791.


- Barnave, die reeds sinds 19 augustus 1792 gevangen (*) zat werd op 28 november 1793 terechtgesteld. 
(*) Na de val van de Tuileries op 10 augustus 1792 werd in een secretaire in het kabinet van de koning een document ontdekt waaruit bleek dat Barnave raadgever was geweest van de ministers, dus royalist.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Barnave

Olympe de Gouges
- Op 3 november 1793 werd de feministe Olympe de Gouges (*) terechtgesteld.
(*) Marie Gouges was een letterkundige die in politieke geschriften opkwam voor de rechten van de vrouw. In haar geschriften klaagde ze Marat aan als aanstichter van de terreurdaden op
2 en 3 september 1792 en verdacht ze Robespierre van een hang naar dictatuur. 
Wanneer ze de eliminatie van de Girondins op 2 juni 1793 hekelt, zondigt ze tegen de wet van
29 maart 1793 die alle antirevolutionaire geschriften met de doodstraf bestraft.
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges

- de Kersaint die op 18 januari 1793 ontslag neemt uit de Convention omdat hij het niet eens is met de terechtstelling van Louis XVI, wordt op 4 december 1793 terechtgesteld.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Armand_de_Kersaint

- Lebrun-Tondu, een Girondin en gewezen minister van buitenlandse zaken en van oorlog, wordt op 28 december 1793 terechtgesteld, na op 2 juni 1793 te zijn aangehouden op beschuldiging van samenzwering (*) met Dumouriez
(*) Dumouriez was peter van zijn dochter, vandaar!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lebrun-Tondu

- Verschillende generaals die een veldslag verloren, een verkeerde beslissing namen of  kritiek uitten, werden terechtgesteld : Houchard op 17 november 1793 omdat hij de vijand liet ontsnappen , Biron op 31 december 1793 omdat hij zijn ontslag gaf ....

- Verschillende terreurdaden hadden plaats bij het bestrijden van de binnenlandse opstanden :
 • In Lyon worden ganse colonnes opstandelingen beschoten met een kanon geladen met schroot waarbij duizenden doden vallen.
 • In Nantes worden duizenden de gevangenen verdronken in de Loire.               (*) staat bekend als de «noyades de Nantes»
Besluit

- Onder druk van Hébert en de Hébertisten worden de «modérés» c.q. de gematigde Girondins afgedaan als contrarevolutionairen. De revolutionaire beweging is bezig zij die aan de basis lagen van de Revolutie, te vermoorden. 

Kalender tijdens de Revolutie

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:Calendrier_r%C3%A9publicain/Y2

Bronnen:

La Révolution Française - Pierre Gaxotte (ISBN 978 2 213 01564 4)
De Franse Revolutie - dr. A.D.J.M Verbeek (9789031 504305)
http://www.diagnopsy.com/Revolution/index.htm
http://www.histoire-france.net/epoque/revolution-francaise.html#lien1
http://www.histoire-fr.com/revolution_francaise.htm
http://home.nordnet.fr/~blatouche/revolution.html
http://revolution.1789.free.fr/page-1.htm
http://chrisagde.free.fr/histrevol/revolution.htm
http://www.cosmovisions.com/ChronoRevolutionFrancaise.htm
http://ariane-genealogie.net/france1/index/index_revolution.htm
http://acteursrevolution.unblog.fr/
http://www.1789-1815.com/personnages.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://www.histoire-en-ligne.com/spip.php?article168
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Loi_vot%C3%A9e_sous_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikisource.org/wiki/Histoire_de_France_(Jacques_Bainville)/Chapitre_XV
http://home.scarlet.be/frater5ttr/articles/R%E9volution%20fran%E7aise.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Personnalit%C3%A9_guillotin%C3%A9e_durant_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://www.atlas1792-1804.fr/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_sections_r%C3%A9volutionnaires_de_Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste_sous_la_R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise

http://les.guillotines.free.fr/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten