Blog uit Duffel

4 september 2010

Wounded knee


Het idee om een blog te maken over het `` Wounded knee Massacre `` kwam bij mij op bij het horen van een song uit het begin van de jaren zeventig´´ We were all wounded at Wounded knee ``  van de groep Redbone
Het `` Wounded knee massacre `` betekende het einde van de oorlogen tussen de Sioux en het Amerikaanse leger.
Wat geleid heeft tot de schande van Wounded Knee, wou ik in deze blog vertellen. 

     " Wounded Knee " song /Redbone :
 www.youtube.com/watch?v=LwQ-y47ROaU
www.youtube.com/watch?v=tT7TJi2Rk7c


Om de gebeurtenissen in het verhaal te situeren heb ik enkele kaarten van Noord Amerika toegevoegd


Noord Amerika

Gebieden
Noord AmerikaUSA


Regio´s
USA


Indian tribes
(vereenvoudigde weergave)
Indian Tribes
(gedetailleerde weergave)  • Sioux
Sioux is in feite een exonieme verzamelnaam voor het verbond van stammen, bestaande uit drie groepen,  de Lakota,Nakota en Dakota die elk een  Siouan dialect spreken en samen een volksnatie vormen.
- Lakota vormden de grootste groep. Ze leidden een nomadenbestaan en woonden in teepee's. Door hun kunde om paarden te bereiden, hadden ze een grotere mobiliteit en trokken ze meest westwaart, naar het westen van  Dakota en Montana. Het was een volk van krijgers en buffalo jagers die de bizonkuddes volgden..De groep bestond uit 7 stammen : Oglala,Hunkpapa,Brule,Sicangu,Miniconjou, Sihasapa,Oohenupa en Itzipacola.

- Dakota   leefden in bosrijke gebieden van North Dakota, South Dakota, Minnesota en het noorden van Iowa waar ze jaagden en de grond bewerkten .

- Nakota ,vormden de kleinste goep en  leefden aan de Minnesota River area

De Great Sioux Nation bestond ook uit politieke subdivisies, de " 7 Council Fires"  , die eens per jaar samenkwamen in een raad waarbij zaken die de verschillende stammen aanbelangden werden besproken en er aan de "Sundance" werd deelgenomen.

Sundance


Sioux territorium 1770
Lakota Teepee


Sioux gebieden


  • Voorgeschiedenis 
Bij het begin van de 17e eeuw begint de toestroom van Europese kolonisten naar de Oostkust van Amerika, die er een volk aantreffen dat leeft van de jacht (bizon) en landbouw (mais).
De Appalachian Mountains vormen aanvankelijk een barrière maar vanaf 1789 begint de expansie naar het Westen door de komst van pelsjagers en ook door het leger, dat verschillende legerposten opricht.
De trek naar het Westen verliep langs routes zoals de Oregon trail en de Bozeman trail.

- Oregon trail (1841 - 1869) was een van de voornaamste migratieroutes die Noord Amerika doorkruisten. De route werd gebruikt door het leger, kolonisten en later  goudzoekers, boeren en veehouders die migreerden naar het Noord-Westen


Oregon trail- Bozeman trail (1863 - 1868) verbond de Oregon trail met de goldrushgebieden in Montana

Bozeman trail

De relatie tussen de immigranten en de Indianen was aanvankelijk vreedzaam en in het geval van de aanleg van de Oregon trail werden afspraken in het Treaty of Fort Laramie vastgelegd.

- Treaty of Fort Laramie (1851) werd gesloten op 17 sepetember 1851 tussen de staat en  afgevaardigden van Sioux, Cheyenne,Arapaho, Shoshone,Crow e.a. Hierin werd vrije doorgang van migranten , alsook de aanleg van wegen en het bouwen van forten langs de Oregon trail vastgelegd.
Ter compensatie zou de staat 50.000 $ per jaar betalen voor de duur van 50 jaar. Verschillende stammen hebben de beloofde compensaties nooit gekregen.
Het verdrag van Fort Laramie zorgde voor vrede gedurende een korte periode , maar werd verbroken bij de massale immigratie tijdens de Pike's Peak Goldrush .

- Pike's Peak Goldrush ( 1858) was de grote toevloed aan goudzoekers in Pike's Peak Country in de Zuidelijke Rocky Mountains. . Green Russell met enkele compagnons  vond in 1858 grotere hoeveelheden riviergoud (placer gold) aan de monding van Little Dry Creek in het gebied van de Cherry Creek een bijrivier van de South Platte River in Colorado .Toen het nieuws bekend raakte kwamen grote hoeveelheden goudzoekers afgezakt naar de Cherry Creek.Tegen 1860 was Denver City een behoorlijke mijnstad geworden en de groei van de bevolking leidde tot de vorming van de staat Colorado in 1861.De goldrush wordt ook de Colorado Goldrush genoemd.


Pike's Peak Country
Pike's Peak

Goudzoekers in Rocky Mountains
 ( West Kansas)-Homestead Act (1862) was een federale wet die bepaalde dat een aanvrager een stuk onontgonnen land van buiten de grenzen van de 13 colonies, met een maximale oppervlakte van 160 acres (64 ha) kon verwerven indie hij voldeed aam 3 voorwaarden :
- een aanvraag indienen
- het land ontginnen
- een eigendomsacte laten opstellen.
Grondgebied dat eens door de Indianen was bewoond kwam op die manier in handen van belastingbetalende kolonisten.
De Homstead act bevorderde de expansie van de kolonisten naar het Westen.


13 Colonies
Homestead Certificaat


  • Dakota War (1862)
De Dakota War wordt ook Little Crow's War genoemd naar de toenmalige Dakota Chief.
In 1851 werden het Treaty of Traverse des Sioux en het Treaty of Mendota gesloten, waarbij de Dakota het grootste gedeelte van South Minnesota, bestaande uit bossen en vruchtbaar land, afstonden aan de kolonisten in ruil voor een jaarlijkse betaling van cash geld. De Dakota kregen twee reservaten toegewezen langs de Minnesota River.
De bedoeling was de de Sioux te doen overgaan van een nomadenbestaan naar een meer sedentair bestaan.
Door een teveel aan houtkap en een overbejaging daalde het wildbestand dermate , dat er een tekort aan vlees voor de voeding en huiden voor de handel optrad. Daar bovenop zorgde een mislukte oogst voor hongersnood onder de Sioux. Bovendien werden de afgesproken compensaties niet volledig betaald deels door corruptie binnen de Federal Agency for Indian Affairs en deels door de Civil War (1860 -1864) die veel geld opslorpte.
Toen de Sioux geweigerd werd goederen op krediet te kopen, vielen ze, onder leiding van Little Crow ,in augustus 1862 de  nederzettingen van de kolonisten aan waarbij 400 -800 kolonisten werden gedood. Volgens getuigenissen van overlevenden gingen de Sioux heel wreedaardig te werk.
De oorlog eindigde met de inzet van het leger in december 1862 met de gevangenneming van meer dan duizend Sioux., waarvan er 38 werden opgehangen en de rest werd verbannen naar Nebraska en South Dakota. De reservaten werden vernield.
Treaty of Traverse des Sioux

Minnesota River
Little Crow
Dakota Chief (1810 - 1863)
  • Red Cloud's War ( 1866 - 1868)
In 1863 wordt in Bannack Area, Montana goud ontdekt, wat een grote toevloed aan goudzoekers teweegbrengt , die langs de Bozeman´s trail naar het gebied trekken. De Bozeman´s trail loopt echter door de Powder River Country, een belangrijk jachtgebied voor de Lakota. Een poging om in 1866 in Fort Laramie een verdrag te sluiten mislukt, omdat er reeds militaire troepen waren aangekomen vooraleer het verdrag was gesloten.
Red Cloud, chief van de Lakota dreigde ermee de kolonisten en de soldaten aa te vallen.
Ondanks de dreigementen beginnen de militairen onder leiding van Col.H.B. Carrington een drietal forten te bouwen. De Lakota in alliantie met Cheyenne en Arapaho, onder leiding van Red Cloud vallen geregeld de houttransporten en de voedseltransporten aan. Carrington geeft de voorkeur aan het versterken van de forten, eerder dan aan het bevechten van de Indianen. Wanneer op 21 december 1866 opnieuw een houttransport wordt overvallen , negeert Capt. W.J. Fetterman de orders om de Indianen niet ver te achtervolgen, waarbij hij in een hinderlaag loopt en hijzelf en 81 manschappen gedood worden .De meesten werden gescalpeerd en verminkt. Dit was een van de  zwaarste nederlagen voor het leger in de oorlog op de Great Plains  en leidde uiteindelijk in 1868 tot het  Treaty of Fort Laramie

Powder River Country

Bannack 1881
Red Cloud
Lakota Chief
(1822 - 1909)

Fetterman monument

Col. H.B.Carrington 
(1824 - 1912)


- Treaty of Fort Laramie (1868)
In 1867 besloot de US administratie de emigranten niet langer de Bozeman's trail te laten gebruiken, maar gebruik te maken van de Transcontinental Railroad en hun militaire aanwezigheid  in Powder River Country  af te bouwen .In 1868 werd het verdrag getekend tussen de US administratie en Chief Red Cloud, waarbij een reservaat voor de Sioux werd uitgetekend dat de Black Hills omsloot en waarbij de Powder River Country behouden bleef als jachtgebied voor de Sioux en de Cheyenne.

Red Cloud is de enige Chief die een belangrijke oorlog won tegen het US leger.

Sioux reservaat 1868
(geel 1868)

Transcontinental Railroad

  • Black Hills War (1876-1877)
- Black Hill´s Goldrush (1874 - 1877)

Reeds in 1860 maakte pater Pieter-Jan De Smet S.J. gewag van goud dat de Sioux hadden en dat , naar hun zeggen, afkomstig was van de Black Hills. In 1874 vindt George A. Custer, tijdens een expeditie, kleine hoeveelheden goud in rivierbeddingen (placer gold) , hetgeen aanleiding is voor een toevloed aan goudzoekers.In 1876 worden grotere hoeveelheden gevonden in Deadwood Creek en Whitewood Creek en wordt bovendien de goudader ( Homestake) gevonden van waaruit het goud, door erosie, in de rivieren is terechgekomen . De goudzoekers stichten de nederzetting Deadwood. Gedurende de volgende 125 jaar staat de goudwinning in de Homestake in voor 10% van de wreldproductie.


Black Hills nederzettingen


Black Hills Map

Black Hills
In de Lakota cultuur waren de Black Hills heilige plaatsen.
In 1872 vatten lokale autoriteiten het plan op om hout te winnen in de bosrijke gebieden in de Black Hills en het daarna te laten vervoeren door de Cheyenne river om het te gebruiken voor de bouw van nederzettingen.
Wanneer tijdens de Black Hills Goldrush goud wordt gevonden in Deadwood Creek en Whitewood Creek, leggen de goudzoekers een claim rond het gebied van beide Creeks.en stichten ze, tegen de wet in, de nederzetting Deadwood 
Aanvankelijk tracht het leger de goudzoekers uit de Black Hills weg te houden en reeds gevestigde goudzoekers uit te drijven. De uitdrijvingen zijn echter niet populair en verhogen de druk op de Grant administratie om de Black Hills open te stellen voor de blanken en ze te beveiligen tegen de Sioux.
In mei 1875 reist een Sioux delegatie van drie Chiefs, Red Cloud, Spotted Elk en Lone Horn naar Washington DC om president Grant te overtuigen de toevloed aan goudzoekers te stoppen en het verdrag van Laramie te respecteren.De US administratie bood een som geld als compensatie, maar dit werd door de Sioux niet aanvaard. 
Eind 1875 verlaten de Sioux en de Cheyenne hun reservaten en verzamelen met Sitting Bull om de strijd aan te gaan tegen de blanke indringers.
Er wordt een US commissie naar de verschillende Chiefs gestuurd om ze onder druk te zetten het voorstel voor compensatie te aanvaarden. De tegenstand wordt echter no groter wanneer de de Northern  Pacific Railroad wordt aangelegd dwars door Bizon gebieden


Chief Spotted Tail
(1823 - 1881)

Chief Lone Horn
Chief Red Cloud

Chief sitting BullNorthern Pacific Railroad

In november 1875 besluit  president Grant  de uitdrijvingen van goudzoekers stop te zetten, hetgeen de weg opent voor massale immigratie. De stammen die weigeren het voorstel te ondertekenen wordt het bevel gegeven terug te keren naar hun reservaat tegen 31 januari 1876 . Er werd geen rekening gehouden dat het in volle winter onmogelijk was die reis te ondernemen, m.a.w men zocht een oorlog te ontketenen zonder provocatie van Sioux zijde.
Dit was het begin van de Great Sioux War (Black Hills War)   

-
In de Lente van 1876 worden 3 regimenten gestuurd  om de Lakota  die niet in de reservaten blijven (hostiles) te bestrijden , het begin van de Summer Campaign 
Gen .Alfred Terry vertrekt uit Fort Lincoln,South Dakota , Col.John Gibbon vertrekt uit Fort Ellis,Montana en Gen. George Crook vertrekt uit Fort Fetterman,Wyoming.

 

Summer Campaign

Col. John Gibbon
(1827 - 1896)

Gen. Alfred Terry
(1827 - 1890)

Gen. George Crook
(1829 - 1890)

- Battle of the Rosebud. (1876 )

Op 17 juni 1876 maakt de colonne van Gen.G.Crook contact met de Lakota, met Chief Crazy Horse, aan Rosebud Creek,Montana. De strijd eindigt onbeslist, maar Crook trekt zijn manschappen terug en neemt positie bij Big Goose Creek, waar hij 7 weken wacht op versterking.Hierdoor heeft hij  niet de steun kunnen geven die Custer had kunnen helpen bij Little Bighorn.


Rosebud Creek
- Battle of Little Bighorn (1876)

De ``Battle of Little Bighorn`` was een gewapende strijd tussen het 7th Cavalry Regiment tegen een alliantie van Lakota, Northern Cheyenne en Arapaho die plaatsvond op
25-26 juni 1876 in de buurt van Little Bighorn River , Montana.

Little Bighorn

Sioux battlefields


Animatie troepenbewegingen : www.en.wikipedia.org/wiki/File:Custer.gif


Little Bighorn River

Little Bighorn
Battlefield

Renos Attack
 Op 22 juni 1876 geeft Gen.Terry de opgracht aan Lt.Col.G.A.Custer  met de 7th Cavalry een verkenning uit te voeren langs de Rosebud Creek.

Op 25 juni 1876 melden scouts aan Custer dat ze op 15 mijl afstand een grote groep paarden hebben gezien, wat op de aanwezigheid van Indianen kan duiden.
Custer had aanvankelijk het plan om de volgende dag een verrassingsaanval uit te voeren, maar toen hij bericht kreeg dat de Sioux mogelijks zijn positie hadden ontdekt, wil hij zo snel mogelijk tot de aanval overgaan. Hij verdeelt de troepen in drie .
Maj.Marc Reno en Capt. Frederick Benteen voeren elk het bevel over 3 compagnies, Custer neemt zelf het bevel over 8 compagnies en Capt. Thomas McDougald escorteert met 1 compagnie de provisie en reservemunitie. 
Custer wou voorkomen dat de Sioux in alle richtingen zouden vluchten en heeft volgend aanvalsplan. Reno valt het kamp aan vanuit het Zuiden, Custer maakt een omtrekkende beweging en valt aan uit het Noorden, Benteen volgt het pad van Custer om de slag af te maken. 
Om 15.00 h valt Reno aan, maar verrast door het grote aantal Indianen, geeft hij bevel tot terugtrekking, die wanordelijk verloopt en waarbij doden en gewonden vallen.Hij neemt met de overlevenden een gegroepeerde verdedigingspositie in , op de helling aan de overkant van de rivier.
Om 16.20 h voegt Benteen , die de opdracht had gekregen zich snel bij Custer aan te sluiten met extra munitie, zich bij Reno en redt alzo het leven van Reno en zijn manschappen.
Om 17.00 h doet Capt.Thomas Weir een poging om met een gedeelte van de manschappen op te rukken in de richting van waar er geweersalvo's te horen zijn en waar vermoedelijk Custer slag levert. Onder de aanvallen van de Sioux moet hij zich echter  terugtrekken.
Als de avond valt en de gevechten stoppen, graven de soldaten van Reno en Benteen zich in . De volgende dag, 26 juni 1876 hernemen de aanvallen , maar worden rond 10,00 h afgebroken,wanneer de Sioux bericht krijgen dat de colonnes van Terry en Gibbon in aantocht ziijn.
Het gevecht dat de compagnies van Custer geleverd hebben heeft amper 1 uur geduurd en er waren geen overlevenden.
Het was Gen.Terry die langs het Noorden aankwam ,Benteen meldde dat de compagnies van Custer uitgeroeid waren. 
Little Bighorn was de zwaarste nederlaag van het leger in hun strijd tegen de Indianen met 268 doden en 55 gewonden. Het staat vast dat Custer bepaalde fouten heeft gemaakt :

- Hij was met zijn troepen te snel gevorderd, zodat het regiment van Terry te ver achter was om desgevallend steun te verlenen.
- Hij had het terrein niet verkend, zodat hij bij zijn omtrekkende beweging te traag vorderde en er dus geen gecoördoneerde aanval uit het Noorden kwam, toen Reno uit het Zuiden zijn aanval inzette.
Lt.Col. George A. Custer
(1839 - 1876)

Maj. Marcus A. Reno
(1834 - 1889)
Capt. Frederick Benteen
(1834 - 1898)

Capt.Thomas Weir
(1838 - 1876)Scout Bloody Knife
Hlafbloed Hunkpapa- Arikara
(1840 - 1876)Hunkpapa Lakota Chief
 Sitting Bull
(1831 - 1890)

Oglala Lakota Chief
 Crazy Horse
(1840 - 1877)Hunkpapa Chief Gall
(1840 - 1894)
Commentaren en Controverses- Maj. Marcus Reno werd gebrek aan moed en leiderschap verweten , maar werd vrijgesproken voor de krijgstraadOpgeroepen getuigen verklaarden achteraf dat ze onder druk werden gezet om te getuigen pro Reno.

Extract Krijgsraad


Marcus Reno


- Capt. Frederick Benteen werd verweten dat hij te traag vorderde toen hij bericht kreeg zich snel bij Custer te voegen. Feit is wel dat hij de compagnies van Reno van een totale uitroeing heeft behoed.


- Capt. Thomas Weir was niet akkoord met de houding van Benteen en verviel na de slag in een zware depressie. Hij stierf amper zes maanden later .


- Lt. Col. George A. Custer en veel van zijn manschappen zouden zelfmoord hebben gepleegd om te ontsnappen aan gevangeneming en martelingen.


- Lakota Chief Gall , een goed stateeg, zou de Sioux gewaarschuwd hebben voor een aanval langs twee zijden.


- Lakota Chief Sitting Bull heeft niet aan de strijd deelgenomen, maar is wel de oorzaak dat er de laatste weken veel Sioux hun reservaat verlieten om aan de strijd deel te nemen ( vandaar de foute informatie betreffende de getalsterkte)

- De rol van Crazy Horse is niet duidelijk. Bronnen vermelden hem als de leider van de aanval die Reno terugdreef . Ander bronnen vermelden hem samen met Gall bij de aanval op Custer. Iedereen is het er over eens dat hij een buitengewoon moedig krijger was.

- De 7th Cavalry bestond voor 80% uit veteranen van de Civil War en voor 20% uit recruten zonder ervaring.Velen zouden echter ondervoed geweest zijn en in slechte fysische conditie verkeren.. 

Wapenschild 7th Cavalry

 Custer had verkeerde informatie gekregen betreffende de getalsterkte van de Sioux .
 ( de verhouding was 3/1).De Indian Agencies hadden geen rekening gehouden met de vele Sioux die de reservaten gedurende de laatste weken hadden verlaten, zodat de legerleiding enkel rekening hield met het aantal hostiles dat weigerde in  het reservaat te leven.


- Custer wou geen Gatling Guns meenemen om zijn tocht niet te vertragen.Gatling Gun

- Toen  G.A Custer in een corruptieschandaal, waarin een lid van de Grant administratie en  de broer van de president  betrokken waren, getuigde in het voordeel van de democraten, werd hij door de president geboycot en ontheven als bevelhebber van een regiment dat deelnam aan de strijd tegen de Sioux. Onder druk van de legerleiding gaf Grant uiteindelijk toe. Custer ging alzo zijn lot tegemoet.

George A. Custer
President U.Grant


 Het leger was uitgerust met single-shot Springfield 1873 carbines, terwijl de Sioux beschikten over repeating Winchester rifles. De Springfields hadden een grotere draagwijdte, maar hadden de neiging te blokkeren wanneer ze warm werden.


Springfield 1873

Winchester 1866

De dood van Custer, een oorlogsheld, veoorzaakte verontwaardiging bij de bevolking zodat de Grant administratie de Black Hills openstelde voor immigratie.


Custer Memorial
New Runley,Ohio- Wounded Knee Massacre (29 december 1890)

De regering bleef delen van het land van de Lakota bezetten en hen onder te brengen in reservaten. Door excessieve bejaging waren de bizonkuddes uitgedund en door mislukte oogsten leden de Indianen honger. Het verlies aan autonomie en vrijheid gaf aanleiding tot ontevredenheid en spanningen.
Een religieus leider Wovoka, een Northern Paiute, had een visioen waarbij Jezus Christus opnieuw op aarde kwam in de gedaante van een Indiaan. Hij predikte dat  bizonkuddes weer talrijk zouden zijn zoals voorheen, de geesten van de voorouders zouden terugkomen op aarde en de blanken zouden verdwijnen.
Om de voorspelling te doen uitkomen moesten de Indianen de Ghost Dance uitvoeren.
Een Miniconjou Lakota Chief, Kicking Bear en de Brulé Lakota Short Bull gaven er een eigen interpretatie aan en verklaarden dat de mooi beschilderde hemden, die tijdens het dansen gedragen werden, hen immuun maakten voor de kogels van de soldaten. Wovoka

Short Bull
Brulé Lakota
(1845 - 1923)

Chief Kicking Bear
Miniconkou Lakota
(1846 - 1904)

Deze beweging verontruste de blanken die besloten enkele Chiefs aan te houden, tot wanneer de Messias gekte was overgewaaid. Troepen onder bevel van Gen. Nelson Miles werden naar de reservaten gestuurd .  Op 15 december 1890 wilde men Sitting Bull, die in Standing Rock Reservation verbleef aanhouden maar bij een schermutseling met aanhangers , wordt hij door Indiaanse politie neergeschoten.

Sitting Bull 1882

Na zijn dood verlaten 200 Hunkpapa de Standing Rock Reservation en trekken naar Cheyenne River Reservation en voegen zich bij de Miniconjou van Chief Spotted Elk, die ook op de lijst stond om aangehouden te worden.
 
Op 23 december 1890 vertrekken Spotted Elk met zijn stam en 38 Hunkpapa naar de Pine Ridge Reservation om onderdak en bescherming  te vinden bij Chief Red Cloud, die de rust wil doen terugkeren.Sioux reservaten


Miniconjou Chief Spotted Elk
(1840 - 1890)

Oglala Chief Red Cloud
( 1822 - 1909)


Op 28 december wordt  de 350 - koppige groep van Spotted Elk, geintercepteerd door een detachement van de 7 th Cavalry die de groep leidt naar Wounded Knee Creek en daar een kamp laat opslaan. Wanneer de rest van de 7 th Cavalry aankomt, laat de bevelhebber ,
Col. James Forsyth het kamp omsingelen en laat vier Hotchkiss guns opstellen.


Wounded Knee situatieschets


Wounded Knee MapKamp bij Wounded Knee

Hotchkiss Gun


Col. James Forsyth
(1835 - 1906)

Op 29 december beveelt  Col.Forsyth de Indianen te ontwapenen. De Indianen vrezen volledig aan de willekeur van de soldaten te zijn overgeleverd en geven met tegenzin een deel van hun  wapens af.
Een medicijnman, Yellow Bird zet een Ghost Dance in en bezweert dat de kleren kogels kunnen weerstaan. Wanneer de soldaten de Lakota, Black Coyote willen ontwapenen loopt het mis. Bronnen zeggen dat hij doof was en het bevel niet had verstaan, andere bronnen verklaren dat hij het geld wou krijgen wat hij voor zijn wapens had betaald. In ieder geval ontstaat er een schermutseling, waarbij een schot valt. Vijf jonge Lakota halen dan hun verborgen wapens te voorschijn en openen het vuur.
Bij het daaropvolgend vuurgevecht werden verschillende Indianen ,die amper bewapend waren, gedood.Maar plots begonnen ook de Hotchkiss Guns te vuren naar de teepee´s en doden zonder onderscheid mannen, vrouwen en kinderen die proberen te vluchten. De enkele overlevenden verklaaden achteraf dat vrouwen en kinderen achtervolgd werden en afgemaakt, alhoewel zij geen bedreiging vormden. Ook verschillende soldaten werden door eigen vuur gedood. Bij de Indianen vielen er 146 doden waaronder 84 mannen, 44 vrouwen en 18 kinderen.
Spotted Elk
Na de slachting
Yellow Bird

Het slagveld


Na de slachting die een uur duurde stak er een blizzard op die drie dagen duurde. Daarna werden de bevroren lijken opgehaald door gehuurde burgers en begraven ineen massagraf.


Doden worden opgehaald
door burgers

Massagraf bij
Wounded KneeOfficieren bezoeken
Wounded Knee

Gen. Nelson Miles klaagde Col.Fotsyth aan voor de willekeurige en weloverwogen slachting, maar het kwam niet tot een krijgsraad.

Gen.Nelson Miles

Overlevenden getuigden dat de soldaten als gekken te werk gingen : Was dit wraak voor Little Bighorn? 

Overlevende Wounded Knee

Overlevenden van de stam van
Spotted Elk

Sommige baby's overleefden de slachting !

 Gen.L.W.Colby
met Little lost Bird  • Besluit
 Doorheen de ganse geschiedenis valt op
-  dat de blanken steeds verder gingen in het inpalmen van Lakota land en dat  gesloten verdragen niet werden gerespecteerd.
- dat ze het leven van de Lakota ontregelden door het onverantwoord uitroeien van de bizonkuddes.
- dat de Lakota hun strijd tegen de kolonisten onnoemelijk wreed tewerk gingen.Ik heb verslagen van wreedheden gevonden die ik niet in detail wil vermelden.
- dat Wounded Knee een smet is en blijft op het blazoen van de legerleiding. Er werden nooit zoveel eretekens uitgereikt als aan de betrokkenen van Wounded Knee. 
Bronnen :
www.en.wikipedia.org/wiki/American_History
www.en.wikipedia.org/wiki/Indian_Wars
www.en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Little_Bighorn
www.eyewitnesstohistory.com/knee.htm
www.eyewitnesstohistory.com/custer.htm
www.digital.library.okstate.edu/encyclopedia
www.legendsofamerica.com
www.pbs.org
www.en.wikipedia.org/wiki/File:Custer.gif
www.nativeamerican.co.uk/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten